Abonelik Sözleşmesi

SunucuPARK Abonelik Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu Sözleşme, aşağıda kimlik bilgileri bulunan taraflar arasında, aşağıdaki şartlarda, imzalanarak, imza tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Sunucupark Bi̇lgi̇ Teknoloji̇leri̇ ve İleti̇şi̇m San.Ti̇c.Ltd.Şti
Adres
:  Ahi Evran OSB Mahallesi Erkunt Cad. 3/24 ASO Teknopark Z-17 OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sincan / Ankara

Telefon: 0 312 229 37 14 PBX

Faks: 0 312 229 37 15

İmza:…………………………………………………..

İsim:……………………………………………………

Soyad:…………………………………………………

Unvan:…………………………………………………

Tarih:…………………………………………………..

MÜŞTERİ

Şirket Adı (Varsa):……………………………………..

Vergi Dairesi:……………………………………………..

Vergi No / Vergi Kimlik No:………………………..

Adres:…………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Telefon:………………………………………………………

Belgeç:………………………………………………………..

E-posta:………………………………………………………

İmza:…………………………………………………………..

İsim:……………………………………………………………

Soyad:…………………………………………………………

Unvan:…………………………………………………………

Tarih:………………………………………………………….

 

Madde – 1 SÖZLEŞMENİN AMACI:

İşbu sözleşmenin amacı, Müşteri tarafından talep edilen, ve Sunucupark Bi̇lgi̇ Teknoloji̇leri̇ Ve İleti̇şi̇m San.Ti̇c.Ltd.Şti(bundan böyle bu sözleşmede ‘SunucuPARK’ olarak anılacaktır) tarafından kabul edilen Sipariş Formu’nda belirtildiği üzere, herhangi bir SunucuPARK Hizmetinin (Sözleşmenin devamında tamamı “Plan(lar)” olarak anılacaktır, müşteri hesabı da “Planınız/Planlarınız” olarak anılacaktır) satın alınmasına ve kullanımına ilişkin koşulları belirlemek ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile hüküm ve koşulları tesbit etmektir. “Kontrol Paneli” Müşterinin SunucuPARK’ten aldığı hizmetlerin idaresi için kullanılan SunucuPARK’ın sağladığı çevrimiçi arabirimdir. Plan(lar)ı kullanabilmek için, müşterinin kayıt olması ve sözleşmede belirlenen hüküm ve koşulları kabul etmesi gerekmektedir. Müşteri, “Kabul ediyorum” cümlesinin (diğer ismiyle Sözleşme Kutusu’nun) yanındaki boş onay kutucuğunu işaretleyerek, bu sözleşmeyi okuduğunu beyan eder ve işbu belgede bulunan sözleşme hüküm ve koşullarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Müşteri, sipariş formunu çevrimiçi göndererek, bunun imzasına eşdeğer olduğunu da kabul eder. İşbu sözleşmenin çevrimiçi olarak Müşteri tarafından kabul edilmesi durumunda, Müşteri’nin üye olurken sipariş formuna girilmiş olan tüm bilgiler, yukarıdaki girilmesi gereken bilgilerin yerine girilmiş sayılacaktır. Yine Müşteri, çevrimiçi olarak vermiş olduğu her türlü bilginin doğru ve gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

 

Madde – 2 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 • Plan(lar)ın Kullanımı. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası (kısaca KEKP), Plan(lar)ın kullanımına ilişkin genel kural ve prosedürleri anlatır. SunucuPARK’ın Çevrimiçi Gizlilik Politikası,  Müşterinin Plan(lar)ının kullanımıyla ilgili bilgilerini, SunucuPARK’ın nasıl alacağı, saklayacağı, işleyeceği ve kullanacağına ilişkin hükümleri içermektedir. SunucuPARK’ın Gizlilik Politikası, SunucuPARK’ın web sitesinde bulunmaktadır ve herhangi bir zamanda güncellenebilir, güncelleme Takvim’de en az bir hafta öncesinden beyan edilir. Müşteri, sunucu için kayıt olduğunda, KEKP ve KEKP’de yapılan herhangi bir değişikliğe bağlı olacağından, Müşteri KEKP’yi dikkatle okumalıdır. Müşterinin KEKP’yi ya da işbu Sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesi durumunda SunucuPARK, Müşterinin Plan(lar)ını, Müşteriye önceden haber vermeksizin sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • İçeriğe İlişkin Gereksinimler. Plan(lar)ın kullanımı, İnternet Programlama Dili, protokoller, yazılım ve benzeri hakkında belli bir seviyede bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir. Bu bilgi, müşterinin web sitesinin kullanımı ve içeriğine göre farklılık gösterebilir. Müşteri ya da müşterinin site şefi (webmaster),  web sitesini sürdürmeye ilişkin gerekli bilgiye sahip olmalıdır, çünkü bu tip bilgiyi sağlamak, danışmanlık yapmak ya da öğretmek; veya müşteri ve SunucuPARK’ın üzerinde anlaşmış olduğu Plan(lar)ın dışında bir müşteri hizmeti vermek SunucuPARK’ın sorumluluğu dahilinde değildir.
 • Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı. Müşteri, Plan(lar)ın kullanımı sırasında, Plan(lar)a tahsis edilen sunucu kaynaklarını (bant genişliği-bandwidth, depolama, e-posta kullanımı, CPU, enerji ve alan tahsisi gibi) aşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin daha önceden belirlenen ve kararlaştırılan yüzdeyi ya da disk kotasını aşması durumunda, ya da e-posta depolama ve eklenti büyüklüğü sınırlamalarını aşması halinde, SunucuPARK, bu sözleşmeye ayrı bir ek yapılmadığı sürece, Müşteriyi ek ücretlendirmeye tabi tutabileceği gibi, Plan(lar)ın kullanımını duraklatabilir ya da işbu sözleşmeyi feshedebilir; seçim hakkı SunucuPARK’a  ait olmak üzere SunucuPARK’ın düzeltici tedbir almayarak sözleşmenin feshi yolunu seçmesi halinde, Müşteri önceden ödemiş olduğu kullanılmış ye da kullanılmamış hizmetlere ilişkin bedeli geri iade hakkı kazanmaz.
 • Hizmet Kalitesi. SunucuPARK kaliteli ve kesintisiz hizmet sağlamak için gerekli bütün dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür ancak bunları garanti etmemektedir. SunucuPARK, hizmet kesintisi, geçici gecikme ya da Plan(lar)ın kesilmesi sonucu oluşabilecek zararlardan sorumlu değildir. SunucuPARK’ın ve personelinin üzerine düşen bütün dikkat ve özeni gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden Müşteri, iddiasını ispat ile mükelleftir. Bu sözleşmeye ek bir SLA sözleşmesi varsa, hizmet kalitesi belirtilen SLA çerçevesindedir ve bu maddeyi geçersiz kılar.
 • Çalışan Talebi. Müşteri, SunucuPARK’ın çalışanlarıyla, onları kendi çalışanları olarak işe almak amacıyla bağlantıya geçemez. Müşterinin SunucuPARK’ın herhangi bir çalışanını işe alması durumunda, Müşteri her bir çalışan için SunucuPARK’a , 300.000,00 TL tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Sınırlı Sorumluluk. SunucuPARK, ana şirketi, bağlı kuruluşlar, iştirak ettiği kuruluşlar ve içerik sağlayıcılarının, yürürlükteki hukuk kurallarının izin verdiği azami ölçüde kullanıcıların maruz kaldığı herhangi doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi, hukuki, mali, cezai ve sair her türlü zararlardan; SunucuPARK hizmetlerinin veya Plan(lar)ın kullanımı veya kullanılamaması; SunucuPARK hizmetleri veya Plan(lar) dolayısıyla yapılan işlemler; kâr, veri veya diğer soyut hususların kaybı; ikâme edilen mal veya hizmetleri elde etme maliyeti; yetkisiz erişim; kişisel bilgi ve iletilerin tahrifatı; alınan mesajlar; sitenin iyi ya da kötü performansı; izinsiz olarak başka bir SunucuPARK sitesinin yaratılması; hizmet ikâmesi veya fihristten kaynaklanan zararlar dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü taleplere karşı, bu tip zararların gerçekleşmesinin mümkün olabileceğine dair SunucuPARK uyarılmış olsa ve bu zararlar akit, ihmal, haksız fiil, kanun, adalet, hukuk veya başka sebeplerle doğmuş olsalar dahi, SunucuPARK’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Taahhüt. Müşteri, SunucuPARK’ın , Müşteriye sağlamış olduğu Plan(lar)’ın kullanımından, doğrudan ya da dolaylı olarak doğabilecek her türlü sorumluluk, zarar, dava ve yargılama giderleri, avukatlık ücretleri ve benzeri masraflardan zarar görmesini engelleyeceğini ve bunlara karşı SunucuPARK’i koruyacağını, böyle bir durumda SunucuPARK tarafından onaylanan bir avukat tarafından savunulacağını taahhüt eder.
 • Müşteri, SunucuPARK’ın sunucularından, ağ göbeklerinden ya da Internetten geçen bilginin içeriği hakkında SunucuPARK’ın hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ya da bunlar üzerinde hiçbir denetimi olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. SunucuPARK’ın sunduğu bütün servisler “olduğu gibi”dir ve bilgisayar donanımı veya iletişim sistemlerine, ve benzerlerine bağlı olarak orataya çıkabilecek arızlar sonucu yaşanabilecek performans kaybına karşı hiçbir garanti içermez.
 • Plan(lar)ın Otomatik Olarak Güncellenmesi. SunucuPARK, aylık Plan(lar)ın fiyatı değişiyor olsa bile, Müşteri’ye hiçbir bildirim yapmaksızın, Müşterinin sahip olduğu Plan(lar)ı otomatik olarak güncelleyebilir.
 • SunucuPARK, promosyonları herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Promosyonun, promosyon hüküm ve koşullarına aykırı hale gelmesi durumunda, SunucuPARK daha önceden Müşterinin hesabına sunulmuş böyle bir promosyonu kaldırma hakkına sahiptir. Promosyonun hangi hallerde aykırı duruma geldiğini belirleme hakkı tek taraflı olarak SunucuPARK’a  aittir. Hükümlerin ya da Müşteri hesabının yenilenmesi üzerine, Promosyon hükümleri ve fiyatları, yenilenmiş hükümlere ya da hesaplara uygulanmaz. SunucuPARK’ın promosyonlar aracılığıyla Müşteriye sunduğu herhangi bir iade, promosyonun müşteriye verilme tarihinden itibaren Müşteri tarafından 30 gün içinde istenebilir. Belirlenen promosyon tarihleri dışındaki herhangi bir promosyon talebi reddedilecektir.
 • İcraat. SunucuPARK, işbu sözleşme koşullarını ihlal eden, sakıncalı, üçüncü şahısların haklarına tecavüz eden, yasaları ihlal potansiyeli olan herhangi bir içeriği sınırlama veya kaldırma hakkını saklı tutar. SunucuPARK, koşulların, üçüncü şahısların haklarının ya da yasaların ihlal edildiğinin farkına varması üzerine, acilen (1) Plan(lar)ı sınırlandırmak, (2) Plan(lar)ı duraklatmak ya da sözleşmeyi feshetmek, ve/veya (3) SunucuPARK’ın herhangi bir donanımının ya da bütün donanımlarının kullanımını kısıtlamak ya da sonlandırmak ve benzeri düzeltici faaliyetlerde bulunmak hakkına sahiptir. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen bu haklar SunucuPARK’i, Plan(lar) aracılığıyla ulaşılabilir kılınan bilgileri sürekli izleme ve denetlemeye zorunlu kılmaz. SunucuPARK,  düzeltici faaliyet öncesi Müşterinin ödemiş olduğu hiçbir harç ya da ücreti Müşteriye geri ödemekle yükümlü değildir.
 • İfşa Etme.  Kanuni yükümlülüklerin gerektirmesi ya da devletten gelecek talep üzerine, SunucuPARK sistemlerini ya da müşterilerini korumak amacıyla, ya da SunucuPARK işlerinin ve donanımının kalitesini, işlevselliğini ve bütünlüğünü korumak amacıyla, kendi sistemlerinde bulunan gerekli gördüğü ya da uygun bulduğu, kullanıcı profili (isim, e-posta adresi vb), kullanım geçmişi, malzemeler ve benzeri her türlü bilgiyi ifşa etme hakkına sahiptir. SunucuPARK, yasalara ya da düzenlemelere aykırı olduğundan şüphelendiği her türlü faaliyeti, ilgili kanuni mercilere, müfettişe, savcıya veya ilgili üçüncü şahıslara rapor etme hakkını saklı tutar.
 • Tazminat. Müşteri, (1) Müşterinin işbu Sözleşmenin herhangi bir hüküm, koşul ya da teminatını veya herhangi bir uygulanabilir politikasını ihlali ya da bunlara uymaması; (2) Müşterinin Plan(lar)ı uygunsuz ya da yasalara aykırı şekilde kullanması; ya da (3)  Müşterinin herhangi bir fikri mülkiyeti (ticari marka, telif hakkı, patent, ticari sırlar ve benzeri) veya üçüncü şahsın haklarını ihlali, ihlal ettiği iddiası, veya kötüye kullanması ve benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek tüm hukuki sonuçlardan, zararlardan ve masraflardan, avukatlık ücretleri, yargılama ve icra giderlerinden sorumlu olduğunu, bunların talep edilmesi halinde nakden ve defaten SunucuPARK ve ona bağlı şirketlere ve bayilere (ve bunların ayrı ayrı çalışanlarına, yöneticilerine ve temsilcilerine) ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sağlanan Servise Erişebilme Garantisi. SunucuPARK, sunucularının yılın %99.5’inde erişilebilir halde olacağını garanti eder. Yılın kalan %0,5’inde sunucular şu kesintilerden dolayı erişilebilir olmayabilir: yazılım kurulumu ya da güncellenmesi, donanım kurulumu ya da bakımı, bantgenişliği arızası ve sistem ön yüklemeleri veya SunucuPARK tarafından uygun görülen başka elzem durumlar. SunucuPARK, arızalar dışındaki, sayılan bu bakım, onarım, güncelleme ve benzeri durumları 1 hafta önceden SunucuPARK web sitesindeki takvimde duyurur. Bununla birlikte sıralanan şu kesintilerden dolayı sunuculara erişim sağlanamaması durumunda işbu hükümdeki garanti/garantiler geçerli değildir: Müşterinin servis sağlayıcısı, Türk Telekom’un ya da SuperOnline’ın İnternet omurgasındaki arızalar, DDoS ve diğer servis engelleyen ataklar, müşterinin dosya yükleme sırasındaki ihmalleri, düzensiz DNS ayarları, Alan adı son kullanma tarihi bitimi, Müşterinin Kontrol Paneli aracılığıyla yaptığı hatalar, ya da müşteri tarafından yol açılan herhangi başka bir durum veya durumlar. SunucuPARK’ın altyapısı, belirtilen bakım ve onarımlar dışında uzun bir zaman süresince çevrimdışı ise, sunucuya erişilemeyen bu süreyi SunucuPARK tazmin eder. Tazminat, sunucunun hizmet dışı olduğu süre için verilir. Ayrica, SunucuPARK’ın yılın %99.5’inde işler halde bulunma durumuna uymaması halinde, müşteri hesabına abone olunan Plan(lar)’a ücretsiz bir ay ek hizmet eklenecektir. Bu tazminat ile ilgili yönergeler websitemizde anons edilecektir.
 • Reklam. SunucuPARK, her türlü tazminat, ödeme ya da ödül verme zorunluluğundan muaf olarak,  Müşterinin ismini veya SunucuPARK’ın müşterisi olduğu durumunu aksi belirtilmedikçe, reklam ve tanıtım amaçlı ya da mevcut veya olası müşterilere dağıtılan veya sunulan benzer materyallerde portföy amaçlı olarak kullanabilir.
 • Hizmetin Reddi. SunucuPARK herhangi bir müşteriye hizmet sunmayı, vermeyi, sebep göstermeksizin ve istediği zaman reddetme hakkını saklı tutar.
 • SunucuPARK’ın işbu sözleşmede düzenlenen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması, hiçbir surette feragat olarak nitelendirilemez.

 

Madde – 3 GENEL HÜKÜMLER

 • Sözleşmenin Değiştirilmesi/Güncellenmesi. SunucuPARK işbu sözleşmenin maddelerini istediği zaman tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. SunucuPARK zaman zaman, tek taraflı olarak, böyle bir değişikliğin hem hâlihazırdaki hem de gelecekteki müşterilere nasıl ve ne zaman uygulanacağına karar verme hakkını da saklı tutar. Herhangi bir değişiklik ya da güncelleme SunucuPARK’ın web sitesine kaydedildiği anda yürürlüğe girmiş sayılacaktır. SunucuPARK bu durumda, işbu belgedeki herhangi bir düzeltmeyi ya da değişikliği sadece SunucuPARK’ın web sitesindeki Kontrol Paneli’ndeki Oturum Açma sayfasında bir duyuru olarak 30 gün boyunca yayınlar. Müşterinin SunucuPARK’ın Plan(lar)ını kullanmaya devam etmesi, herhangi bir değişikliği ya da yeniden düzenlemeyi ve bu şartlar altında hizmet almaya devam etmeyi kabul ettiği anlamına gelir.
 • Sözleşmenin Tümü. İşbu sözleşme, Müşteri ve SunucuPARK arasındaki bütün sözleşme ve kontratları, protokol ve ek sözleşmeleri de içerir, şöyle ki daha önceden yapılmış her türlü sözleşme, protokol, ek sözleşme işbu sözleşmeye eklenmediği sürece hüküm ifade etmez ve müşteri işbu sözleşmeyi imzalamak suretiyle diğer her türlü sözleşmenin, kontratın, verilmiş sözün/sözlerin, vaadlerin, yapılmış tanıtımların, protokollerin, ek sözleşmelerin ve benzerlerinin işbu sözleşmenin geçerli olmasıyla birlikte hiçbir geçerliliği olmayacağını kabul eder.
 • Yasalar. İşbu sözleşmenin tamamı Türkiye Cumhuriyeti’nin yasalarına göre idare edilecektir.   Müşteri bütün yasa ve düzenlemelere uymakla ve Müşterinin bunlara kendisinin uymaması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan SunucuPARK’i korumakla yükümlüdür. Müşteri, mevcut ya da gelecekteki yasaları, düzenlemeleri ya da devlet politikasını ihlal eden herhangi bir durumunun ortaya çıkması halinde, SunucuPARK’ın işbu sözleşmede düzenlenmiş SunucuPARK’a  ait taahhütlerini yerine getirmek zorunda bırakılamayacağını kabul eder. Müşteri Plan(lar)ını, kitle imha silahlarının, yasaklanmış kimyasal, biyolojik ya da nükleer silahların veya roketlerin dağıtımı ve benzeri suç teşkil eden ve Türkiyede yürürlükte olan ithalat ve ihracata yönelik tüm yasal düzenlemeleri ihlal eden durumlarla ilgili kullanamaz. Müşteri, Türkiye Cumhuriyeti yasaları, Hazine Müsteşarlığı, ya da ilgili başka bir merci tarafından ambargo konmuş ve ticari faaliyetlerin sınırlandırıldığı bir ülkede ikamet etmediğini, bu ülkenin vatandaşı olmadığını, bu ülkede bulunmadığını, ya da bu ülkenin denetimi altında bulunmadığını taahhüt eder.

24 Ekim 2007 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” Geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre; mevcut yer sağlayıcıların, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay içerisinde Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na başvurarak “Yer Sağlayıcılığı Faaliyet Belgesi” almaları gerekmektedir. Bu bağlamda, bayilik hizmeti almış olan müşterinin “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” alması zorunludur. Aynı şekilde sunucu barındırma ya da kiralık sunucu hizmetlerinden birini alan müşterinin de “Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi” alması ya da sunucularında tuttuğu alan adı bilgisini her ayın sonunda SunucuPARK’a  bildirilmesi zorunludur. Sunucu barındırma ya da kiralık sunucu hizmetlerinden birini alan müşterinin günlüklerini 6 ay boyunca saklaması ya da SunucuPARK’ın saklaması için  başvurması gerekmektedir, bu başvuruyu yapma sorumluluğu ve kütük akış biçimini SunucuPARK’ın istediği düzende yapılması müşteri sorumluluğundadır.

 • Lisanslama Sunucu barındırma, kiralık sunucu ya da On-Premise hizmetlerinden birini alan müşterinin sunucularında kullandığı programlar için gerekli telif sorumluluklarını yerine getirmesi zorunludur. Microsoft hizmetlerini kullanan müşterilerin Microsoft tarafından verilmekte olan SPLA modeli aylık kiralık lisansları almaları zorunludur, önceden satın alınmış, OEM ya da başka lisanslama modelleri hosting hizmetlerinde Microsoft Lisans Anlaşması gereği geçerli değildir. Müşteri talebi üzerine SPLA lisanslarını SunucuPARK vermekle yetkilidir.
 • Sözleşmenin Geçerliliği. Sözleşmenin tamamındaki koşullardan herhangi birinin yasalara aykırı, geçersiz, ya da herhangi bir sebeple uygulanamaz olması durumunda, bu koşul sözleşmeden ayrı olarak değerlendirilir ve sadece o hükmün geçersizliği söz konusu olur, bu durum sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.  İlgili hükmün geçersizliği durumunda, SunucuPARK ve bayilerinin Müşteriye olan yükümlülükleri, Müşterinin SunucuPARK’a  hizmet için ödediği miktarla sınırlı olacaktır ve Müşterinin bu miktarı, ilgili maddenin geçersiz sayılması tarihini izleyen 3 ay içinde talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, Müşteri maddenin geçersizliğinden doğan para iadesi hakkını kaybetmiş sayılır.
 • Teminat ve Beyanlar. Müşteri, SunucuPARK’a  (1) 18 yaş veya üzerinde olduğunu (2) bu sözleşmeyi imzalayacak yasal ehliyete sahip olduğunu; (3) Plan(lar)ını sadece yasal amaçlarla kullanacağını ve işbu Sözleşme ve bağlı tüm politika ve kurallara uygun kullanacağını; (4) Plan(lar)ından maddi olarak sorumlu olacağını; (5) yasal olmayan sitelere link vermeyeceğini; (6) Plan(lar)ının kullanımıyla başkaları tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir kılınan veya dağıtılan, içerik, iddia, teminat, garanti, işin şekli ya da işin yapıldığı adres ve benzeri her türlü materyalin doğruluğunu tasdik ettiğini; (7) içeriğin herhangi bir üçüncü şahsın haklarını (fikri mülkiyet hakları da dahil) ya da yürürlükteki yasa, düzenleme veya kuralları ihlal etmeyeceğini, ve özellikle Türk Ceza Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Hukuk Mevzuatının getirdiği düzenlemelere uygun hareket edeceğini, aksi halde her türlü maddi ve/veya manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Takvim Müşteri SunucuPARK’ın yapacağı her türlü konudaki duyurular için, SunucuPARK web sitesindeki tavimi düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür. Müşteri’nin takvimi takip etmemesi sonucu doğabilecek her türlü aksaklık, zarar ve benzeri, müşterinin kendi sorumluluğudur.
 • On-Premise (Müşteri Yerinde Sunucu Kiralama) hizmeti alan müşterilerimiz için sözleşme süresi en az 1 (bir) yıldır, sözleşme süresince SunucuPARK kiraladığı cihazlardaki kasıtsız arızaları çözme yükümlülüğündedir, bu gibi durumlarda Sanayi bakanlığının belirlemiş olduğu Satış Sonrası Garanti tamir süreleri geçerlidir. Kasıtlı olarak SunucuPARK’ın kiraladığı cihazlara zarar verilmesi, çalışmaz hale gelmesi, çalınması, deprem, yangın ya da terör eylemleri gibi cihazın SunucuPARK’a  çalışır halde geri teslim edilemeyeceği durumlarda 14 aylık kira peşin olarak SunucuPARK’a  ödenir. Ek ücrete tabi olmayan kapasite artırımı, SunucuPARK’ın yıllık olarak belirlediği ve web sitesinde açıkladığı modeller çerçevesinde gerçekleşir.

 

Madde – 4 FİYAT ve ÖDEME:

 • Ödeme. SunucuPARK Plan(lar)ı “abonelik” sistemi değildir, hizmet başlangıcı ile ücrete tabidir. Müşterinin Plan(lar)ı için gereken bütün ücretler, Plan(lar)ın en güncel fiyatlarına göre, SunucuPARK hizmeti sağlamaya başladığı anda, SunucuPARK’a  ödenecektir. Müşteri, kayıt olmasından hemen sonra, Plan(lar)ı için kredi kartı, havale ya da kişisel çek kullanarak ödeme yapmak durumundadır. Müşteri, Plan(lar)ı için ödeme yapmasının hemen ardından,  Plan(lar)la ilgili her türlü ücretlendirmeyi yapma hakkını SunucuPARK’a  vermiş olur. Müşterinin çekle ödeme yapmayı tercih etmesi durumunda, Müşteri SunucuPARK’a , belirtilen miktarları, Müşterinin banka hesabından ya da kredi kartından otomatik olarak Müşterinin Kontrol Panelindeki bakiyesine aktarma yetkisini verir. Müşterinin kredi kartı ile ödeme yapması durumunda, kartı ile ilgili, SunucuPARK’ın müşteriden hizmet bedelini tahsil etmesine engel olacak herhangi bir değişiklikten (kart numarası, son kullanma tarihi, kartın iptal edilmesi, ve fatura adresi ve benzeri) SunucuPARK’i haberdar etmekle yükümlüdür. Çek / para havaleleri, her gerektiğinde olacak şekilde, web sitesinde bulunan Ödeme Bilgileri bölümünden planlanarak gönderilebilir. Çek / Para havalelerinin geri ödenmesi söz konusu değildir. Buna ek olarak, 30 Günlük Para İadesi Garantisi de çek ödemelerinde geçerli değildir.
 • Ücretler. Müşteri, ek enerji, hacim, İnternet bant genişliği, Plan(lar)ın limitini aşan dosya aktarımı, ya da  disk kotası aşımı ve benzeri plandışı ekstra servisleri kullandığı takdirde, geri ödeme yapılması söz konusu olmayan ek ücretlendirmeye tabi tutulur. Müşteri, Plan(lar)ının kullanımından kaynaklanan bütün ücretleri, bu ücretlere uygulanan vergiler de dahil olmak üzere, kullanım tarihindeki SunucuPARK fiyatlarına göre ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. Müşteri, Özel İletişim Vergisi (Ö.İ.V.), Katma Değer Vergisi (K.D.V) ve benzerleri gibi her türlü vergiyi de ödemekle yükümlüdür. Müşteri sadece SunucuPARK’ın geliriyle ilgili vergilerin ödemesinden sorumlu değildir. SunucuPARK İnternet hizmetlerine gelecekte devlet tarafından eklenmiş / eklenebilecek Ö.İ.V.’yi Müşteriden, ödeme periyodu başından itibaren tahsil etme hakkını saklı tutar.
 • Müşteri, hizmet bedelini zamanında ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde, gecikmiş ödemeler için temerrüd tarihinden itibaren her ay, fatura tutarının %5’ kadar gecikme cezası ödemekle yükümlüdür. Temerrüd tarihi yeni fatura periyodunu 14 gün geçmesi ile başlar. SunucuPARK’ın müşteriyi temerrüde düşürmek için ayrıca bir ihtarda veya bildirimde bulunmasına gerek yoktur. Müşterinin Plan(lar)ı, ödeme yapılana kadar SunucuPARK tarafından duraklatılabilir. 60 gün boyunca ödeme yapılmaması durumunda, Plan(lar) feshedilir. Bu veya herhangi başka koşullar altında Plan(lar)ın feshi, müşteriye geçmişte yükümlü olduğu ücretleri ve ayrıca fesih öncesi tahakkuk etmiş faizleri ödememe hakkını vermez. SunucuPARK’ın alacağı için icra takibi yapması durumunda Müşteri, avukatlık ücretleri,  yargılama ve icra giderleri ve benzeri her türlü masrafı karşılamakla yükümlüdür. Feshedilen ya da duraklatılan Plan(lar)ın daha sonra dosya geri alımı için açılmaları talep edildildiğinde, müşteri yeniden bağlanma ücreti olan ve hesabın 24 saatten fazla olmayacak şekilde açık kalmasını sağlayan 140 TL’yi ödemek durumundadır. Ayrıca Bayi Planlarında hesabı geri-açma ücreti olarak 39 TL, Kiralık Sunucu, Sunucu Barındırma, Kabin tahsisi gibi Planlarda geri-açma ücreti 140 TL’dir.
 • 30 Günlük Para İadesi Garantisi. Müşteri, sadece paylaşılan sunucu Plan(lar)ı için geçerli olan, 30 günlük garantiye sahiptir. Müşterinin SunucuPARK’ten beklediği hizmeti alamadığını düşünmesi durumunda, Müşteri bu sözleşmeyi, hizmet talep tarihinden itibaren 30 gün içinde bitirebilir ve karşılıklı anlaşarak belirlenen aylık Plan(lar) için ödenmiş ücretin iadesini alır, ve hiçbir sınırlama olmaksızın herhangi bir ya da bütün kurulum ücretleri, yazılım alımları, ya da promosyon indirimleri vs…’nin iadesinden vazgeçmiş sayılır. Müşteri, iadeyi alabilmek için Plan(lar)ını aşağıdaki Fesih Mukavelesinde açıklandığı şekilde feshetmeli, Plan(lar)ını kullanmayı kesmeli ve SunucuPARK’a  bu durumu Plan(lar)ın başlatıldığı ilk tarihten itibaren 30 gün içinde bildirmelidir. Müşteri aynı zamanda SunucuPARK’a , neden SunucuPARK’ın Plan(lar)ından memnun kalmadığına dair geçerli bir açıklama yapmayı da kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, müşterinin hesabının bu 30 Günlük Para İadesi garantisi sürecinde duraklatılması durumunda müşteri, kurulum ücretleri, servis ücretleri, ya da yıllık faturalandırma hükümleri için ödenen ücret ve benzerleri için ödediği paranın herhangi bir kısmını dahi geri alma hakkını kaybeder. Bu mukavele çek ve para havalesi şeklindeki ödemeler için geçerli değildir.

 

Madde – 5 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:

 • “Dönem”, Müşteri’nin abone olduğu Plan(lar)ın abonelik tarihi ile başlar ve Müşteri tarafından tercih edilmiş olan periyodlarda yenilenir. SunucuPARK’ın bütün Plan(lar)ı Dönemliktir ve Plan(lar)ın dönemlik hizmet masrafları, her dönem başında Müşteri’den tahsil edilir. Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda yenileme ücreti otomatik olarak periyod başlangıçlarında müşteriye yeniden bildirim yapılmaksızın tahsil edilir.
 1. (a) 30 Günlük Dönem Hükümleri – Bu sözleşme, müşterinin Plan(lar)ı için kayıt olduğu andan itibaren, 30 günlük dönem hükümlerine göre, “30 gün” için geçerlidir. Bu sözleşme ve Plan(lar), müşteri aşağıdaki “Fesih Mukavelesi”nde düzenlenen talimatları izlemediği sürece, hükmün sona ermesiyle birlikte otomatik olarak yenilenecektir.

(b) 6 Aylık Dönem Hükümleri – Bu sözleşme, müşterinin Plan(lar)ı için kayıt olduğu andan itibaren, 6 aylık dönem hükümlerine göre, altı (6) ay için geçerlidir. Bu sözleşme ve Plan(lar), müşteri aşağıdaki “Fesih Mukavelesi”nde tanımlanan talimatları izlemediği sürece, hükmün sona ermesiyle birlikte otomatik olarak yenilenecektir.

(c) 12 ya da 24 Aylık Dönem Hükümleri – Bu sözleşme, müşterinin Plan(lar)ı için kayıt olduğu andan itibaren, 12 ya da 24 aylık dönem hükümlerine göre, on iki (12) ya da yirmi dört (24) ay için geçerlidir. Bu sözleşme ve Plan(lar), müşteri aşağıdaki “Fesih Mukavelesi”nde tanımlanan talimatları izlemediği sürece, hükmün sona ermesiyle birlikte otomatik olarak yenilenecektir.

 

Madde – 6 FESİH:

 • Fesih Mukavelesi: Müşteri Plan(lar)ını sonlandırmak için bu yönergeleri izlemelidir. İşbu sözleşmenin başka hiçbir şekildeki feshi kabul edilmeyecektir.  Müşteri, SunucuPARK’ten temin edeceği iptal formunu doldurmak suretiyle, fesihle ilgili olarak, Dönem’in sonundan en azından 7 gün önce SunucuPARK’i haberdar etmelidir. SunucuPARK, bu talebin gerçekliğini, sadece hesabın sahibinin ulaşabileceği Kontrol Panelindeki hesap kimlik numarası ile doğrular. Müşterinin Fesih Bildirisi SunucuPARK’a  ulaşır ulaşmaz, Müşteriye SunucuPARK tarafından bir teyit e-postası gönderilir. Müşterinin Plan(lar)ının yanlışlıkla Plan(lar) feshedildikten sonra ücretlendirilmesi durumunda, geri ödeme ancak Müşteri geçerli bir teyit e-postasına sahipse yapılır. Telefon ya da herhangi başka bir sesli mesaj sistemi ile feshetme söz konusu olmadığından, Müşteri bu yönergeleri izlemediği sürece kendisine fatura kesilmeye devam edilir. SunucuPARK’ın donanımlarında, teçhizatında bulunan, Müşteri tarafından yerleştirilmiş herhangi bir ya da bütün veriler ve/veya malzemeler fesih üzerine silinebilir. SunucuPARK Fesih Bildirimi üzerine, bu veri ve/veya malzemenin yedeğini almakla yükümlü değildir.
 • Fesihle İlgili Yükümlülük ve Zorunluluklar. İşbu Sözleşme’nin süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple feshedilmesi durumunda, SunucuPARK, böyle bir süre dolumu ya da fesihten dolayı ortaya çıkabilecek, Plan(lar)ın olası kazançlarının, beklenen satışlarının, hesap sahibinin kendi müşterileriyle iyi ilişkilerinin kaybı üzerine, ya da müşterinin feshi veya süre dolumundan kaynaklanan herhangi başka bir sebepten dolayı, ilgili zararı tazmin etmekle yükümlü değildir. İşbu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi, sözleşmenin feshinden önce Müşterinin işbu sözleşmede belirtildiği şekilde SunucuPARK’a  borçlu olduğu eski fatura ve ücretlerle ilgili sorumluluğu devam eder. SunucuPARK sebep göstermeksizin Plan(lar)ı ya da verdiği hizmeti Müşteriye 10 gün önceden bildirmek suretiyle sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • İhlal. İşbu sözleşme koşullarının ihlali Müşterinin Plan(lar)ının feshi sonucunu doğurur. SunucuPARK, sözleşme koşullarının ihlali konusunda karar vermede tek söz sahibidir. SunucuPARK önceden bildirmeksizin herhangi bir Planı ya da Planları kaldırma hakkını saklı tutar. SunucuPARK Koşulların herhangi bir şekilde ihlalinin kendisine duyurulması ya da bir şikayet durumunda, söz konusu durumu araştırıp, sistemlerini, tesislerini ya da üçüncü şahısları korumak amacıyla, uygun bulduğu herhangi bir önlemi alabilir.
 • Para İade Politikası. Müşteri ve SunucuPARK, Plan(lar)ın sebepsiz yere sonlandırılması durumunda herhangi bir parasal hakkın/sorumluluğun doğmayacağı konusunda mutabıktır. Para iadesi ya da masraf paylaşımı söz konusu değildir. Kurulum ücretleri hiçbir sebepten ötürü iade edilmez. Çek ve Para havalesi yöntemiyle yapılan ödemeler iade edilmez. Hesabın deneme sürecinde (ilk 30 gün) gerçekleşen hesap iptallerinde Müşteri, işbu sözleşmenin 4.4 maddesi uyarınca, para iadesini talep etmek için 30 günlük bir süreye sahiptir.

 

Madde – 7 UYUŞMAZLIK:

 • Uyuşmazlık. Müşteri, işbu belgedeki sözleşme şartlarını ya da SunucuPARK’ın herhangi bir direktifini kabul etmemesi halinde, sipariş formundaki “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretlemez, böylece Müşterinin Plan(lar)ı oluşturulamayacaktır. Müşteri HERHANGİ BİR SunucuPARK belgesinde yapılacak herhangi bir değişikliği onaylamadığı takdirde, SunucuPARK’i hemen işbu sözleşmeyi feshettiğine ve böylece SunucuPARK’le olan Plan(lar)ını da sona erdirdiğine ilişkin haberdar etmelidir.
 • Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda SunucuPARK’ın defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks veya e–posta sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin SunucuPARK ile Müşteri arasındaki ilişkilerde dayanak aranmaksızın ve teyid edilmiş olsun veya olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder. SunucuPARK defter kayıt ve belgelerinin esas alınacağına dair işbu madde, taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğindedir. Uyuşmazlık durumunda SunucuPARK kayıtları esas alınır.

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

Madde – 8 TEBLİGAT ADRESİ:

Müşteri tüm tebligatlar için SunucuPARK’a  bildirdiği adresini kanuni ikametgahı olarak kabul ettiğini beyan ile, bu Sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini SunucuPARK’a  derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde, SunucuPARK kayıtlarında bulunan adresine yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

EK -1 

 • SLA:
  SLA, müşterinin Plan(lar)ının sürekliliğinin korunması için Müşterinin, SunucuPARK’a  yüklemiş olduğu sınırlı sorumlulukların tümüne verilen kısa isimdir. SunucuPARK SLA üç temel seviyededir, birden üçe kadar sıralanmış bu seviyeler rakam artışına göre bir önceki seviyeyi kapsamaktadır. Aksi belirtilmedikçe ve aşağıdaki SLA seviyelerinden biri işaretlenmedikçe bu ekin bağlı olduğu sözleşmenin 2.4 maddesi geçerli olacaktır. SLA 1. Seviye hizmet kapsamına dahil olup, 2. ve 3. Seviye SLA bu sözleşmeye ek bir ücret mukavelesi gerektirmektedir. Aşağıdaki kutucuklardan birisini işaretlenmiş olsa dahi tahsilatı yapılmamış olan SLA işleme konulmaz ve takip edilmez. Bu SLA çerçevesinde SunucuPARK tarafından oluşabilecek kusurlara ait tazminatlar ve ek koşullar, ek bir sözleşme çerçevesinde müşteri ile birlikte belirlenir ve bu sözleşmeye dahil edilir.
 • SLA Seviyeleri Genel Hükümler:
 • Standart SLA 1. Seviye
  Bu ek’in bağlı olduğu sözleşme çerçevesindeki hizmet koşullarını kapsar* Kurulum*: 1 gün
  * Müdahale** süresi: 120 dk.
  * Erişilebilirlik***: %98/sene
  * Destek: Haftaiçi mesai saatleri içinde sadece web sitemiz üzerinden açılan destek talebi(ticket) aracılığıyla sağlanmaktadır. Mesai saati içinde ve dışında telefon desteği ücrete tabidir.
 • Öncelikli SLA 2. Seviye
  * Kurulum*: 1 gün
  * Müdahale** süresi: 60 dk.
  * Erişilebilirlik***: %99/sene
  * Destek: 7 gün 24 saat telefon, e-posta ve destek merkezi aracılığıyla.
 • Kritik SLA 3. Seviye
  * Kurulum*: 1 gün
  * Müdahale** süresi: 30 dk.
  * Erişilebilirlik***: %99,8/sene
  * Destek: 7 gün 24 saat telefon, e-posta, destek merkezi ve özel erişim telefon numarası aracılığıyla, tahsis edilmiş teknik personele direk erişim ile.

 

* Müşteri tarafından işletim sistemi ve donanım kurulumu gerçekleştirilmiş sistemlerin Veri Merkezi alanına yerleştirilmesi ve erişime açılması
** Sunucu Barındırma hizmet kapsamındaki temel aksiyonlar alınır. Donanımsal ve yazılımsal bakımı içermez.
*** Veri Merkezindeki sunucunun bağlı olduğu ilk SunucuPARK ekipmanı üzerinden internet/VPN erişilebilirliğini içermektedir.